IUNG-PIB na nowej platformie ewaluacyjnej ELSEVIERa SciVal

Od października 2018 r. IUNG-PIB jako osobna jednostka jest uwzględniany na platformie SciVal Elsevier. Obecnie w bazie jest ponad 8500 jednostek naukowych z 220 krajów świata. Narzędzie jest bezpłatne i umożliwia przygotowanie raportów dotyczących np. sumarycznych osiągnieć pracowników, wyliczenie “wskaźnika kuli śniegowej”, analizę wpływu na wybraną dziedzinę nauki i wiele innych zestawień dotyczących jednostki i poszczególnych pracowników.

Link do strony IUNG-PIB na SciVal:

https://www.scival.com/overview/summary?uri=Institution/709587

Szkolenie dla pracowników IUNG-PIB

W dniu 12 września 2018 r. w sali seminaryjnej INCBiR IUNG-PIB miało miejsce szkolenie dla członków dyrekcji, Rady Naukowej IUNG-PIB, kierowników oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces rekrutacyjnych w IUNG-PIB. Na szkoleniu przedstawione zostały zagadnienia zawarte w Raporcie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej dotyczącym OTM-R (REPORT of the WORKING GROUP of the STEERING GROUP OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT under the EUROPEAN RESEARCH AREA on
Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers).

Prezentacja szkoleniowa – pobierz.

Raport

W ramach projektu „Polish ERA Mobility and Career Days” opracowany został raport pt.: “Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” .

Projekt,  w Polsce realizowany pod nazwą ‘Projekt NAUKOWIEC’, finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu ramowego Horyzont 2020.

 W ramach ‘Projektu NAUKOWIEC’ przeprowadzono ankietę wśród społeczności akademickiej oraz ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery. Ankieta dotyczyła rozwoju drogi naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, niezbędnych kompetencji oraz istniejących barier, zwłaszcza dla doktorantów, czyli młodych osób na początkowym etapie ścieżki zawodowej, gdzie muszą podjąć szereg kluczowych decyzji związanych z przyszłością – zarówno zawodową, jak i prywatną.

Autorzy liczą  na to, że w kontekście istotnych zmian obejmujących młodych pracowników naukowych, w tym przede wszystkim doktorantów i studentów, w zakresie struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej, niniejszy raport będzie ważnym głosem w dyskursie na temat przyszłości polskiej nauki i merytorycznym źródłem konsultacji.

Posiedzenie Zespołu d/s wdrożenia Strategii HR dla Naukowców oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R)

W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu d/s wdrożenia Strategii HR dla Naukowców oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).
Na spotkaniu omówiono wyniki oceny niezależnych ekspertów przesłanej w dn. 22 sierpnia 2018 r. przez Komisję Europejską (interim assessment), dotyczącej 24 miesięcznego okresu wdrażania przez IUNG-PIB Strategii HR dla naukowców.
Zespoł przeanalizował m.in. dotyczasowy stan działań zaplanowanych w HRS4R na kolejne lata w tym zadnia, które nie mogły zostać dotychczas zrealizowane ze względu na brak dedykowanych środków w budżecie Instytutu (wdrożenie systemu antyplagiatowego). Uzgodniono również działania pozwalające na powołanie wewnętrznej grupy audytowej, która monitorowałaby na bieżąco działania Zespołu i ich zgodność z zapisami Karty, Kodeksu i zasadami OTM-R.