Czego dotyczy OTM-R?

“Pakiet OTM-R” to zbiór praktycznych i przydatnych narzędzi do wdrażania otwartych, przejrzystych i opartych na zasługach praktyk rekrutacyjnych w organizacjach zajmujących się badaniami naukowymi.
Obejmuje:

  • Wyjaśnienie: dlaczego niezbędny jest OTM-R?
  • Zasady i wytyczne: jak powinien wyglądać dobry system OTM-R?
  • Lista kontrolna dla instytucji jako narzędzie samooceny: jak oceniają obecne praktyki?
  • Zestaw narzędzi: przewodnik krok po kroku, aby ulepszyć praktyki OTM-R
  • Przykłady dobrej praktyki

Dlaczego OTM-R jest potrzebny?

OTM-R zapewnia rekrutację najlepszej osoby na dane stanowisko, gwarantuje równe szanse i dostęp dla wszystkich, ułatwia rozwój międzynarodowego portfolio (współpraca, konkurencja, mobilność) i uatrakcyjnia karierę naukową.

Jakie znaczenie OTM-R ma dla MNIE?

OTM-R przynosi korzyści badaczom, instytucjom i szerszemu systemowi badawczemu. Dokładniej, OTM-R zwiększa atrakcyjność kariery naukowej, zapewnia równe
możliwości dla wszystkich kandydatów i ułatwia mobilność. OTM-R, w znaczeniu ogólnym, przyczynia  się do zwiększenia opłacalności inwestycji w badania naukowe!

Źródło: Tekst w języku angielskim Portal EURAXESS, tłumaczenie własne.

Lista sprawdzająca zgodność z OTM-R dla jednostek posiadającyh lub ubiegających się o wyróżnienie HR:

1. Czy publikowaliśmy wersję online naszej polityki OTM-R-u (w języku ojczystym i angielskim)?
2. Czy posiadamy wewnętrzny przewodnik określający jasne procedury i praktyki OTM-R-u dla wszystkich typów stanowisk?
3. Czy wszyscy zaangażowani w proces są wystarczająco przeszkoleni w zakresie OTM-R-u?
4. Czy wykorzystujemy (w wystarczającym zakresie) narzędzia e-rekrutacji?
5. Czy mamy system kontroli jakości dla OTM-R-u?
6. Czy nasza obecna polityka OTM-R-u zachęca kandydatów zewnętrznych do aplikowania?
7. Czy nasza obecna polityka OTM-R-u jest zgodna z polityką przyciągania naukowców z zagranicy?
8. Czy nasza obecna polityka OTM-R jest zgodna z polityką przyciągania niedoreprezentowanych grup?
9. Czy nasza obecna polityka OTM-R-u jest zgodna z polityką zapewniającą naukowcom atrakcyjne warunki pracy?
10. Czy mamy środki do monitorowania, czy aplikują najbardziej odpowiedni naukowcy?

Etap ogłoszeń i aplikowania

11. Czy mamy jasne wytyczne lub szablony (np. EURAXESS) dla ogłaszanych stanowisk?
12. Czy uwzględniamy w odnośnikach do ogłoszeń o pracę / linki do wszystkich elementów przewidzianych w odpowiedniej sekcji zestawu narzędzi?
13. Czy w pełni wykorzystujemy EURAXESS, aby nasze oferty badawcze docierały do szerszego grona odbiorców?
14. Czy korzystamy z innych narzędzi ogłaszania pracy?
15. Czy ograniczamy obciążenie administracyjne kandydata?

Etap selekcji i oceny

16. Czy mamy jasne zasady dotyczące mianowania komisji selekcyjnych?
17. Czy mamy jasne zasady dotyczące składu komisji selekcyjnych?
18. Czy komitety są wystarczająco zrównoważone pod względem płci?
19. Czy mamy jasne wytyczne dla komisji selekcyjnych, które pomagają ocenić “zasługę” w sposób, który prowadzi do wyboru najlepszego kandydata?

Etap mianowania

20. Czy informujemy wszystkich kandydatów na końcu procesu selekcji?
21. Czy udzielamy respondentom odpowiednich informacji zwrotnych?
22. Czy mamy wdrożony odpowiedni mechanizm składania skarg?
Ocena ogólna
23. Czy mamy system, który pozwala ocenić, czy OTM-R spełnia swoje cele?