Strategia Rozwoju Naukowców w IUNG-PIB oraz Plan działań
(lipiec 2021-wrzesień 2024) 
– link

Pozostałe informacje na temat HRS4R

Archiwum


Strategia HR dla naukowców (HRS4R) wspiera instytucje badawcze oraz organizacje non-profit związane z nauką w realizacji “Europejskiej Karty Naukowca” oraz “Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy. Wdrożenie Karty i Kodeksu w instytucjach badawczych zwiększa ich rozpoznawalność i sprawia, że są bardziej atrakcyjne dla naukowców poszukujących nowego pracodawcy lub instytucji goszczącej kierowników projektów finansowanych ze środków UE. Wyróżnienie “HR Excellence in Research” zapewnia identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymulują korzystne warunki pracy dla naukowców.

Od momentu przyjęcia przez Komisję Europejską w 2005 r. zaleceń dotyczących Karty i Kodeksu, blisko 1200 instytucji z 40 krajów Europy i spoza UE wyraziło poparcie dla zapisów zawartych w Karcie i Kodeksie. Dotychczas ponad 400 jednostek otrzymało logo “HR Excellence in Research”.

IUNG-PIB znajduje się w gronie 75 jednostek z Polski nagrodzonych wyróżnieniem HR – stan na sierpień 2018 (aktualna lista polskich jednostek, które otrzymały wyróżnienie) .

W lipcu 2015 r. władze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego zaakceptowały i poparły zapisy Karty i Kodeksu przesyłając deklarację poparcia do KE. W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta była kolejnym krokiem do uzyskania wyróżnienia “HR Excellence in Research“.
W marcu 2016 r. Komisja Europejska nadała Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Puławach wyróżnienie “HR Excellence in Research”.
W marcu 2016 r. KE nadała IUNG-PIB w Puławach wyróżnienie “HR Excellence in Research”.

Od III 2016 do III 2018 roku IUNG-PIB wdrożył większość zadań zaplanowanych do realizacji w 4-letnim okresie obowiązywania Strategii HR dla naukowców.

Od 1 stycznia 2017 r. Komisja Europejska zdecydowała się wzmocnienie znaczenia otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydatów zasad rekrutacji (OTM-R). W marcu 2018 roku IUNG-PIB dołączył do planu działań strategii HR zadania ściśle związane z poprawą jakości rekrutacji pracowników naukowych nawiązujące do praktyk zawartych w raporcie Grupy Roboczej KE – Steering Group of Human Resources Management działającej w ramach Europejskiej przestrzeni Badawczej – Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R z lipca 2015 r.

W marcu 2018 IUNG-PIB dokonał oceny wewnętrznej wdrożenia strategii HR oraz analizy stanu wdrożenia praktyk zawartych w “pakiecie” OTM-R – po 24 miesiąca od wrożenia strategii (tzw. Interim Assessment).