open access

Aktualne – komunikaty na stronie WBN: https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Informacja WBN z 28 listopada 2019 r.

W informatorze o programie publikowania otwartego Elsevier

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

zostały zaktualizowane prezentacje “Authors journey” formularza dla autorów w programie A i B.

Na prośbę WBN Elsevier zmodyfikował częściowo informację, która jest wyświetlana w formularzu na stronie 5 i 6 przy opcji “Gold Open Access”. Obecnie informacja ta zawiera link “the rules of the Open Access pilot program in Poland” do naszego informatora o programie.

Przygotowano także skrótową informację dla autorów wypełniających formularz:

https://wbn.icm.edu.pl/elsevier_oa/

Ponadto WBN informuję, że ze względu na wciąż małe wykorzystanie programu (160 artykułów do 28.11.2019 r.) uzgodniono z Elsevier możliwość włączenia do programu ok. 200 artykułów, które zostały wysłane do wydawcy po 31 maja 2019 i opublikowanych w modelu subskrypcyjnym przed uruchomieniem programu 2 września. 28 listopada 2019 autorzy tych artykułów powinni otrzymać email z ICM z propozycją zmiany modelu oraz specjalnym linkiem przygotowanym przez Elsevier, który pozwala ponownie wypełnić formularz i wybrać publikację otwartą w ramach programu A.

Komunikat WBN z 6 listopada 2019 o programach publikowania otwartego w 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Komunikat  WBN z 30 września 2019 o licencjach konsorcyjnych 2020

ICM rozpoczął zbieranie zgłoszeń do licencji konsorcyjnych na rok 2020. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o ofertach i instrukcją zgłoszeń.

Komunikat WBN z 29 sierpnia 2019 o programie publikowania otwartego ELsevier

Uprzejmie informujemy, że zostały już ustalone i wdrożone szczegółowe zasady pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier i program rusza 2 września 2019. W dniu dzisieszym opublikowany został pełny opis programu w informatorze WBN.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z planem przygotowania licencji konsorcyjnych na rok 2020, patrz zgłoszenia do licencji.


Komunikat WBN z dn. 14 sierpnia 2019:

WBN oczekuje na wybór przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism Elsevier do pilotażowego programu publikowania otwartego. Przewidywane uruchomienie programu – druga połowa sierpnia 2019 r.

Komunikaty

Poniższe informacje mają charakter roboczy – najbardziej aktualne dostępne są na stronie WBN

Odpowiedzi pracownika Wirtualna Biblioteka Nauki ICM Uniwersytetu Warszawskiego w związku z przygotowywanym programem pilotażowego publikowania otwartego w czasopismach Elsevier,
a w szczególności fakturowania artykułów publikowanych ze zniżką:

 1. Program ma dwie części: publikacja artykułów w całości finansowanych z programu (500 artykułów w 2019 roku, 1000 artykułów w 2020 roku i 1500 artykułów w 2021 roku) oraz publikacja artykułów finansowanych przez instytucje ze zniżką (zniżka 30% w 2019 roku, 20% w 2020 roku i 10% w 2021 roku).
 2. Wstępna lista czasopism objętych programem jest już dostępna w informacji opublikowanej na stronie wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa, ale zostanie jeszcze zaktualizowana przed uruchomieniem programu. Ponadto Ministerstwo wybierze z tej listy te czasopisma, w których będą mogły być publikowane artykuły finansowane w całości z programu. W pozostałych czasopismach z tej listy będą mogły być publikowane artykuły na koszt instytucji ze zniżką. Jeśli przed końcem roku 2019 wyczerpie się pula 500artykułów, to artykuły ze zniżką będą mogły być publikowane do końca roku we wszystkich czasopismach z listy.
 3. Z pierwszej części programu będą mogli korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w dowolnej instytucji zgłoszonej do licencji krajowej. Z drugiej części programu będą mogli korzystać autorzy afiliowani w tych instytucjach, które dodatkowo podadzą dane do fakturowania, do czego służy formularz udostępniony przez ICM. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale warunkuje udział w drugiej części programu.
 4. Autor korespondencyjny, którego artykuł zostanie przyjęty do publikacji w czasopiśmie Elsevier, zostanie skierowany na specjalną stronę na serwerze wydawcy, gdzie ustalone zostaną zasady publikacji. Na stronie tej autor będzie proszony o wskazanie instytucji, w której jest afiliowany. Jeśli będzie to jedna z instytucji uczestniczących w programie, to autor zostanie poinformowany o dostępnych formach publikacji w ramach pierwszej albo drugiej części programu, zależnie od czasopisma.
 5. W przypadku czasopisma hybrydowego autor będzie miał do wyboru publikację bezpłatną w modelu subskrypcyjnym oraz publikację płatną w modelu otwartym.W przypadku pierwszej części programu autor zostanie poinformowany, że publikacja w modelu otwartym będzie sfinansowana z programu. W przypadku drugiej części programu, jeśli autor będzie chciał wybrać publikację otwartą, to będzie musiał zaakceptować, że faktura za publikację zostanie wystawiona dla i wysłana do instytucji, w której jest afiliowany. W przypadku artykułu publikowanego w czasopiśmie typu gold open access (tzn. oferującego tylko open access) w ramach drugiej części programu autor także będzie musiał się zgodzić, że faktura za publikację ze zniżką zostanie wystawiona dla i wysłana do jego instytucji.
 6. W przypadku, gdy autor wybierze publikację otwartą w ramach pierwszej lub drugiej części programu, informacja o artykule oraz jego koszcie zostanie przesłana do ICM w celu zatwierdzenia publikacji w ramach programu. Ten etap służy dodatkowej weryfikacji, aby w ramach programu były publikowane wyłącznie artykuły, których autor jest afiliowany w instytucji objętej licencją. Ponadto, w przypadku drugiej części programu ICM będzie się kontaktował z instytucją wskazaną przez autora, w celu potwierdzenia, czy instytucja chce zapłacić za publikację. W tym celu chcemy na razie wykorzystać dotychczasowe kanały komunikacji e-mail z osobami kontaktowymi WBN w instytucjach oraz podane przez instytucje dodatkowe e-maile do przesyłania faktur. W przyszłości (prawdopodobnie od początku 2020 roku) możliwe będzie przekazanie procesu akceptacji artykułów bezpośrednio do instytucji, ale w tym roku musimy sami przetestować i dopracować wraz z Elsevier działanie tego systemu.
 7. Jeśli instytucja nie potwierdzi zamiaru opłaty publikacji ze zniżką, to ICM odrzuci artykuł z programu i autor będzie musiał wybrać publikację subskrypcyjną lub na własną odpowiedzialność i według własnego uznania podać dane do fakturowania i zapewnić realizację opłaty za publikację otwartą bez zniżki.
 8. Jeśli instytucja potwierdzi zamiar opłaty publikacji ze zniżką, to ICM zatwierdzi artykuł, a Elsevier wystawi fakturę zgodnie z posiadanymi danymi do fakturowania przypisanymi do instytucji wskazanej przez autora.
 9. Podanie danych do fakturowania nie oznacza obowiązku korzystania przez instytucję z programu oraz przyjmowania faktur. Tak jak opisano wcześniej, autor będzie wybierał sposób publikacji, a płatność za każdą publikację otwartą będzie potwierdzana przez instytucję.
 10. Niewykorzystanie opcji open access przez autora lub brak potwierdzenia opłaty przez instytucję nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.
 11. Zniżka w ramach drugiej części programu jest adresowana wyłącznie dla instytucji uczestniczących w licencji. Elsevier wymaga, aby płatnikiem faktury za publikację z tą zniżką była instytucja, a nie autor lub strona trzecia. Elsevier wymaga wcześniejszego wskazania adresu do fakturowania, aby uniknąć podawania przez autorów innych adresów. Nie jest natomiast istotne dla programu, jakie są źródła finansowania (granty itp.).
 12. Koszt publikowania open access w Elsevier zależy od czasopisma i waha się od 450 do 4600 EUR za artykuł. Mediana wynosi 2400 EUR w czasopismach hybrydowych i 1600 EUR w czasopismach gold open access. Koszty każdego artykułu będą znane przed jego akceptacją przez ICM i instytucję jak opisano powyżej.
 13. ICM i Elsevier wciąż ustalają różne szczegóły realizacji programu. Mamy nadzieję, że publikacja pełnego opisu programu oraz jego uruchomienie nastąpią z końcem lipca 2019.