Zasady OTM-R w IUNG-PIB

W marcu 2018 roku w IUNG-PIB, zgodnie z wymogami dotyczącymi wyróżnienia HR KE, wprowadzono politykę otwartych, przejrzystych i opartych na kwalifikacjach kandydatów zasad rekrutacji pracowników naukowych.

Zasady te nawiązują do zapisów:

 • Europejskiej karty naukowca,
 • Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych,
 • praktyk zawartych w raportcie grupy roboczej ds. OTM-R (pobierz pdf).

OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) czyli otwarte, przejrzyste procesy rekrutacji oparte na kwalifikacjach kandydata. OTM-R jest jednym z kluczowych aspektów działających na korzyść otwartości dostępu do rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej.

Na opracowane w 2015 roku zasady OTM-R składają się:

 • korzyści płynące ze stosowania zasad,
 • zasady i wskazówki dotyczące procesu OTM-R,
 • lista zasad do wprowadzenia dla instytucji,
 • wskazówki, krok po kroku, jak ulepszać proces rekrutacji,
 • przykłady dobrych praktyk.

Celem stosowania powyższych zasad jest zwiększenie efektywności krajowych systemów badań, gdzie szansa zatrudnienia będzie wyrównana, a współpraca międzynarodowa wpływająca na zintensyfikowanie wiedzy naukowej rozszerzona.

Najważniejszymi zasadami OTM-R są:

 1. Proces aplikowania: proces rekrutacji powinien być szczegółowo przedstawiony, kryteria doboru kandydatów i ramy czasowe jasno określone
 2. Ogłoszenie o pracę powinno zawierać jak najwięcej szczegółów: wymagane kwalifikacje, przyszłe obowiązki, warunki pracy, prawa pracownika, możliwości rozwoju/szkoleń, polityki równości płci itp.
 3. Język: w jakim języku będzie odbywała się rekrutacja? czy znajomość języka polskiego jest niezbędna do pracy na danym stanowisku, czy pracodawca przewiduje kurs doszkalający itp.
 4. Ewaluacja zasad OTM-R powinna być stale monitorowana
 5. Zasady dotyczące OTM-R powinny być opublikowane na stronie Instytutu w łatwo dostępnym miejscu
 6. Pracownicy prowadzący rekrutacje powinni być do tego celu specjalnie przeszkoleni

Polityka OTM-R w IUNG-PIB – zobacz.