Polityka otwartych przejrzystych i opartych o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracowników naukowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowym Instytucie Badawczym

I.Informacje ogólne

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) prowadzi politykę rekrutacyjną zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej [1], polskim prawem, według zasad otwartej, przejrzystej i opartej na kompetencjach kandydatów rekrutacji pracowników naukowych, a także zgodnie z duchem i literą „Europejskiej Karty Naukowca” oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Otwarte, przejrzyste i oparte na kompetencjach kandydatów zasady rekrutacji (ang. OTM-R) są istotnym elementem Strategii HR dla Naukowców (HRS4R) w IUNG-PIB. Praktyki zgodne z OTM-R gwarantują wybór kandydatów o najlepszych kwalifikacjach, umożliwiają równe szanse i równy dostęp dla wszystkich, jak również rozwój kandydatów w międzynarodowym środowisku (kooperacja, konkurencyjność, mobilność) co wpływa na uatrakcyjnienie kariery naukowej.

W dniach 23-26 lutego 2018 roku w IUNG-PIB została przeprowadzona ankieta dotycząca kwestii związanych z wprowadzeniem Strategii HR dla pracowników naukowych oraz OTM-R. Wyniki ankiety, którą udostępniono wszystkim pracownikom Instytutu, pozwoliły na wskazanie obszarów wymagających udoskonalenia w zakresie Strategii HR dla naukowców, wskazały również potrzeby związane z dostarczeniem dodatkowych informacji pracownikom na temat HRS4R i procedur OTM-R. Wiele praktyk wynikających z OTM-R było uprzednio wykorzystywanych przez IUNG-PIB w procesie rekrutacji w projekcie BioEcon np. karta oceny kandydata na w wolne stanowiska w projekcie.

Jednym z głównych wyzwań dla Instytutu na kolejne lata jest doskonalenie procedur rekrutacyjnych, które ułatwią kandydowanie w konkursach na stanowiska naukowe obcokrajowcom. Szereg procedur i dobrych praktyk, które zostały dotychczas wprowadzone jest zgodnych z polskim prawem, jednakże wydają się być one nie wystarczająco „otwarte” i „transparentne” dla kandydatów z zagranicy. W związku z powyższym zaplanowano dodatkowe działania wpisanie do planu działań i Strategii HR dla pracowników naukowych na kolejne lata (do 2021), które poprawią dotychczas stosowane w IUNG-PIB procedury nawiązujące do OTM-R.

II. OTM-R

Procedury opisano według kolejnych 3 faz a), b) i c), mają one zastosowanie do kandydatów na stanowiska naukowe nawiązujące do opisu stanowisk naukowych Komisji Europejskiej (Research profiles descriptors) R1-R4 [2] (asystent, post-doc, adiunkt, profesor i profesor wizytujący), z którymi nawiązywany jest stosunek pracy.

a) Faza ogłoszenia i aplikacji

Procedury rekrutacyjne w IUNG-PIB mogą zostać wszczęte na wniosek kierowników poszczególnych Zakładów naukowych, poprzez opublikowanie ogłoszenia oraz wyznaczenie Komisji Konkursowej zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w IUNG-PIB – Zarządzenie Dyrektora z dn. 6.04.2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe [3]. Dokument ten określa m.in. minimalną liczbę członków Komisji, zasady głosowania, procedury konkursowe, metody oceny kandydatów. Kluczowym dokumentem określającym tryb zatrudniania pracowników naukowych i badawczo-technicznych jest Ustawa o Instytutach Badawczych (Rozdział 9, Pracownicy Instytutu, art. 39-66)5. Dokument ten zawiera informacje dotyczące minimalnych wymagań stawianych przed kadrą naukową.

Samodzielny specjalista ds. kadr IUNG-PIB jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie treści ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla pracowników naukowych i ich spójność z zasadami OTM-R. Wszystkie ogłoszenia są publikowane na oficjalnej stronie IUNG-PIB – http://iung.pulawy.pl, w polskiej i angielskiej wersji językowej, na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)[4] oraz na stronach portalu EURAXESS. Wszyscy kandydaci mają możliwość przesłania aplikacji drogą elektroniczną. Na tym etapie rekrutacji nie są potrzebne oryginały dokumentów. Wszystkie złożone aplikacje są przechowywane przez samodzielnego specjalistę ds. kadr z zachowaniem zasady poufności i zgodnie z obowiązującym prawem.

b) Faza wyboru i oceny kandydatów

Wstępna selekcja kandydatów dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej, którzy spośród przedstawionych kandydatur selekcjonują te spełniające wymogi konkursu. Komisja wybiera kandydatów, którzy otrzymali najlepsze wyniki w procesie oceny wewnętrznej kandydatów opartej na zasadach zamieszczonych w załączniku nr 1 do regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IUNG-PIB – Zasady oceny i selekcji kandydatów na stanowiska naukowe w IUNG-PIB. Formularze oceny nawiązują do opisu profili naukowców na poziomie R1-R4 [2] oraz polskiego prawa. Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby IUNG-PIB lub w szczególnych sytuacjach np. w przypadku obcokrajowców lub osób niepełnosprawnych rozmowa ta może mieć formę telekonferencji z członkami Komisji Konkursowej. Wszyscy kandydaci dostają informację zwrotną od Komisji Konkursowej 1) w przypadku kiedy nie spełnili wymagań formalnych – informację czego brakowało lub 2) informację o spełnieniu wymogów formalnych i otrzymany wynik punktowy oraz które umiejętności kandydata wymagają poprawy i doskonalenia.

c) Faza podpisania umowy

Kandydat wybrany na stanowisko naukowe, zgodnie z polskim prawem musi uzyskać akceptację Rady Naukowej IUNG-PIB przed podpisaniem umowy o pracę (Ustawa o instytutach badawczych [5] – art. 29.2-29.12). Wybrany kandydat ma obowiązek dostarczyć dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje i osiągnięcia naukowe. W przypadku odmowy podpisania umowy o pracę przez wybranego kandydata, Komisja Konkursowa ma prawo zaproponować stanowisko kolejnemu kandydatowi, który otrzymał kolejną pozycję w konkursie bez ogłaszania nowego konkursu. Kluczowe wymagania – prawa i obowiązki dotyczące pracowników naukowych i badawczo-technicznych określa Ustawa o Instytutach Badawczych [5] (Rozdział 9 – Pracownicy Instytutu, art. 39-66).

III.  Studia doktoranckie

Rekrutacja kandydatów na 4-letnie studia doktoranckie jest związana ze zdaniem obowiązkowego egzaminu wstępnego (egzamin ustny). Studenci studiów doktoranckich (poziom R12), nie posiadają umowy o pracę, nie są też pracownikami w rozumieniu prawa polskiego, natomiast otrzymują stypendium doktoranckie.

Instytut oferuje studia doktoranckie w języku polskim, natomiast na studia mogą zdawać również obywatele innych krajów z co najmniej komunikatywną znajomością języka polskiego. Funkcjonowanie studiów doktoranckich w IUNG-PIB regulowane jest polskim prawem [6] oraz odpowiadającymi mu wewnętrznymi regulacjami IUNG-PIB[7].

IV. Planowane działania w ramach OTM-R

W IUNG-PIB wymagane są zmiany i poprawa dotychczasowych procedur, praktyk oraz wskaźników oceny zgodności z wymogami OTM-R. Nowe działania związane z wypełnieniem wymagań OTM-R zostały włączone do Planu Działania Strategii HR dla Naukowców (HRS4R) na lata 2018-2021. Zawierają one:

 1. Ustanowienie wewnętrznego mechanizmu kontroli jakości procedur OTM-R w połączeniu z oceną wprowadzania HRS4R;
 2. Szkolenie wewnętrzne z zasad OTM-R dla Komisji Konkursowej, samodzielnego stanowiska ds. kadr oraz wszystkich osób włączonych w procesy rekrutacyjne;
 3. Monitoring procesów rekrutacyjnych;
 4. Zebranie informacji, aktualności oraz procedur obowiązujących pracowników naukowych w jednym miejscu, na stronie http://www.hr.iung.pulawy.pl, moduł pracownicy;
 5. Zebranie informacji, aktualności oraz procedur obowiązujących doktorantów w jednym miejscu, na stronie http://www.hr.iung.pulawy.pl, moduł doktoranci;
 6. Przetłumaczenie na język angielski strony studiów doktoranckich i udostępnienie informacji o rekrutacji dla obcokrajowców;
 7. Udostępnienie dla obcokrajowców informacji o procedurach dla kandydatów na stanowiska naukowe w IUNG-PIB – na stronie: http://www.hr.iung.pulawy.pl , moduł kandydaci.
 8. Przetłumaczenie na język angielski regulacji wewnętrznych dotyczących kandydatów i pracowników m.in. „Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IUNG-PIB”.

V.Kontakt

 • Procedury OTM-R: koordynator HRS4R – dr Monika Kowalik – mkowalik(at)iung.pulawy.pl
 • Wolne stanowiska pracy dla naukowców/ogłoszenia o rekrutacji: samodzielne stanowisko ds. kadr – dr Bożena Wielgo, kadry(at)iung.pulawy.pl
 • Studia doktoranckie – kierownik: prof. ndzw. Beata Feledyn-Szewczyk, bszewczyk(at)iung.pulawy.pl

 Zaakceptowano w dn. 27 marca 2018 r.

prof. dr hab. Wiesław Oleszek

[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

[2] Opisy stopni w karierze naukowej – Research profiles descriptors, https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors

[3] http://biper.iung.pulawy.pl/intra/images/pdf/zarz/zal.%20nr%201%20do%20zarz.%20002.9.18.pdf

[4] http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/

[5] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 736) – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000736/T/D20180736L.pdf

[6] Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013, poz.1581)

[7] Regulamin dziennych studiów doktoranckich prowadzonych w IUNG-PIB http://iung.pl/SD/images/Regulamin%20Studiow%20Doktoranckich_2014.pdf

Plik “Polityka OTM-R w IUNG-PIB” w formacie pdf – pobierz