Zgodnie z nowymi przepisami nowe nabory na studia doktoranckie będą realizowane w ramach SZKOŁY  DOKTORSKIEJ

Więcej informacji na stronie Szkoły Doktorskiej IUNG-PIB/UMCS/IA PAN http://iung.pl/szkola_doktorska/ .

———————————————

Studia Doktoranckie w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowym Instytucie Badawczym przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach naukowych: agronomia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, poprzez prowadzenie badań naukowych i udział w programowych zajęciach.

Podczas studiów Doktoranci:

  • prowadzą badania pod opieką doświadczonych pracowników  naukowych w ramach działalności statutowej Instytutu i projektów badawczych,
  • uczestniczą w zajęciach przewidzianych w programie studiów,
  • przygotowują publikacje,
  • prezentują wyniki na konferencjach i warsztatach,
  • podnoszą kwalifikacje na kursach i szkoleniach,
  • mogą ubiegać się o stypendia krajowe i międzynarodowe, projekty  dla młodych badaczy, a także brać udział w zespołowych badaniach.

Absolwent Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB posiada podstawy do pracy naukowej, w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, szkolnictwie wyższym i innych formach kształcenia, a także do własnej aktywności w zakresie komercjalizacji nabytej wiedzy.

Studia Doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Więcej informacji o studiach doktoranckich prowadzonych w IUNG-PIB na oficjalnej stronie http://www.iung.pulawy.pl/SD/