W ramach projektu „Polish ERA Mobility and Career Days” opracowany został raport pt.: “Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” .

Projekt,  w Polsce realizowany pod nazwą ‘Projekt NAUKOWIEC’, finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z programu ramowego Horyzont 2020.

 W ramach ‘Projektu NAUKOWIEC’ przeprowadzono ankietę wśród społeczności akademickiej oraz ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery. Ankieta dotyczyła rozwoju drogi naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, niezbędnych kompetencji oraz istniejących barier, zwłaszcza dla doktorantów, czyli młodych osób na początkowym etapie ścieżki zawodowej, gdzie muszą podjąć szereg kluczowych decyzji związanych z przyszłością – zarówno zawodową, jak i prywatną.

Autorzy liczą  na to, że w kontekście istotnych zmian obejmujących młodych pracowników naukowych, w tym przede wszystkim doktorantów i studentów, w zakresie struktury studiów, zasad kształcenia i rozwoju kariery zawodowej, niniejszy raport będzie ważnym głosem w dyskursie na temat przyszłości polskiej nauki i merytorycznym źródłem konsultacji.