Od stycznia 2017 KE zmieniła zasady ubiegania się o logo HR. Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Nowe zasady przewidują wprowadzenie:

  1. określonych ram czasowych dla poszczególnych etapów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, np. rok na przesłanie Analizy wewnętrznej i Planu działań od momentu przesłania do KE deklaracji poparcia dla zasad Karty i Kodeksu (która będzie obowiązkowa),
  2. wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac,
  3. większego nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte na kwalifikacjach kandydatów procesy rekrutacji (Open, Transparent and Merit Based Recruitment (OTM-R)),
  4. cyklicznej oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji,

– obowiązkowych formularzy do wypełnienia ze szczegółowymi opisami procedur i działań:

  • Template 1: Gap Analysis – formularz do wewnętrznej analizy zgodności 40 zasad Karty i Kodeksu z zasadami obowiązującymi w instytucji + tabela zgodności procesów rekrutacji z zasadami Open, Transparent and Merit-based Recruitment,
  • Template 2: HR Strategy – Action Plan – formularz z informacjami o instytucji (np. liczba pracowników, w tym obcokrajowców, źródła finansowania), planowanych działaniach w zakresie wprowadzania zasad Karty i Kodeksu i zasad otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R);
  • Template 3: Internal Review – formularz do wypełnienia w celu oceny okresowej (2 lata po otrzymaniu logo) i do cyklicznej oceny co 3 lata od otrzymania logo; formularz jest podobny do Template 2, jednak należy w nim przedstawić zaktualizowane informacje;

Na zlecenie KE został przygotowany raport pt. „Shaping the future of the Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R” zawierający opis nowych procedur wraz z projektami formularzy.

Zostały przygotowane i udostępnione również wstępne wskazówki z opisem nowej strategii ubiegania się o logo i wskazówki dla ekspertów oceniających: „Draft GUIDELINES to the implementation of the ‘strengthened’ Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)” .

Instytucje rozpoczynające proces po 2017 roku, będą musiały używać już nowych formularzy wg nowych zasad.