Pełna lista czasopism: 

Wykaz czasopism 2019 r. – plik PDF wykaz czasopism 2019 r. – sprostowanie.pdf [31.69Mb]

Wykaz czasopism wg dyscyplin – plik XLSX20190802 wykaz czasopism 2019 r. wg dyscyplin – sprostowanie.xlsx [6.65Mb]


31 lipca 2019 r. ukazał się KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów 

"Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, stanowiący załącznik do komunikatu. Wykaz został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152 oraz z 2019 r. poz. 335).
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Jarosław Gowin"
KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów w załączniku:
1) w lp. 6318 w kolumnie trzeciej zamiast liczby „140” powinna być liczba „100”;
2) w lp. 28482 w kolumnie trzeciej zamiast liczby „70” powinna być liczba „20
3) w lp. 28767 w kolumnie trzeciej zamiast liczby „20” powinna być liczba „40”.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl